King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Ang testamento na ito ay naglalahad ng mga kababalaghan at kamangha-manghang mga bagay na maaari mong makamtan sa pamamagitan ng tulong ng 24 ancianos ng Diyos. Ang 24 ancianos o 24 na kanunu-nunoan na nakapalibot sa trono ng Diyos sa langit ay mababasa natin sa hayag na kasulatan ang Biblia. Ito ay mababasa sa aklat ng Mga Pahayag Kapitulo 4 Bersikulo 4. Bagaman ay hindi naihayag ang kanilang mga pangalan sa bibliam ngunit dito sa karunongang lihim natin malalaman ang kabuoang pangalan nila ng mga ito at ang kanilang mga katungkolan. Mapalad ang mga taong magtatangan ng aklat na ito sapagkat malalaman nila papaano tumawag sa 24 ancianos ng Dios upang maging gabay, patnubay, at tagasaklolo sa oras nng pangangailangan at kagipitan.

More like this