King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

$2500 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

The tetragrammaton (from Greek Τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters",) is the Hebrew theonym יהוה, commonly transliterated into Latin letters as YHWH. It is one of the names of God used in the Hebrew Bible.The name may be derived from a verb that means "to be", "to exist", "to cause to become", or "to come to pass".

The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible (with the exception of Esther and Song of Songs) contain the Hebrew word יהוה. Religiously observant Jews and those who follow conservative Jewish traditions do not pronounce יהוה, either aloud or to themselves in silence, nor do they read aloud transliterated forms such as Yahweh or Yahuveh; instead the word is substituted with a different term, whether used to address or to refer to the God of Israel. Common substitutions for Hebrew forms are hakadosh baruch hu ("The Holy One, Blessed Be He"), Adonai ("The Lord"), or HaShem ("The Name").
YHWH / IHVH (יהוה) Ang Pangalan ng Deus ni Abraham, Deus ni Isaac at Deus ni Jacob ay tinatawag na TETRAGRAMMATON na kung saan ito'y buong buhay nilang sinasamba, pinaglilingkoran na may lubos na katapatan. Ang Tetragrammaton ay iginagalang ng lahat ng mga hukbo sa kalangitan, sa kalupaan at maging sa kaharian ng kailaliman. Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, sa aksidente trahediya, kalamidad, tukso, at sa lahat na salot. Proteksiyon laban sa lahat na gawa ng masasamang elemento, espiritu at diablo.

Ang sinomang magtataglay ng talisman na ito ay iginagalang, nirerespito at walang makakapigil sa kanyang layunin. Katanyagan, Pagtatagumpay, Kasaganaan at hindi matatawarang galing mula sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na siyang gumagabay sa kanya.

Panatilihin lamang ang pakikipag ugnayan sa Deus, paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagganap ng Kanyang kalooban na may buong pagpapakumbaba .

More like this